חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ו' סיוון
ט"ו סיוון
ו' ניסן
ט"ו ניסן
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
כל התשובות נכונות.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
אכילת החמץ, בערב פסח.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
בשר, ביצה, מצה וירקות.
פסח, מצה ומרור.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
מצות, זרוע וביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
שאלה 8
"פסח" הוא:
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
כל התשובות נכונות.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
מצה
ביצה
חרוסת
זרוע
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
כל התשובות נכונות.
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
מציאת אבידה.
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
הטמנה.
הפתעה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
כל התשובות נכונות.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא יצא ממצרים.
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
כאילו הוא קבל את התורה.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
שאלה 17
שחין היא:
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת הרוגי מלכות.
עשרת המכות.
עשרת הכוכבים.
עשרת הדברות.