חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ט"ו סיוון
ט"ו ניסן
ו' ניסן
ו' סיוון
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
כל התשובות נכונות.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
אכילת החמץ, בערב פסח.
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
בשר, ביצה, מצה וירקות.
פסח, מצה ומרור.
מצות, זרוע וביצה.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
שאלה 8
"פסח" הוא:
כל התשובות נכונות.
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
חרוסת
זרוע
ביצה
מצה
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
כל התשובות נכונות.
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
הטמנה.
הפתעה.
מציאת אבידה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
כל התשובות נכונות.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
כאילו הוא יצא ממצרים.
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
שאלה 17
שחין היא:
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת הרוגי מלכות.
עשרת הכוכבים.
עשרת הדברות.
עשרת המכות.