חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ו' סיוון
ט"ו סיוון
ו' ניסן
ט"ו ניסן
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
כל התשובות נכונות.
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
אכילת החמץ, בערב פסח.
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
פסח, מצה ומרור.
בשר, ביצה, מצה וירקות.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
מצות, זרוע וביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
שאלה 8
"פסח" הוא:
כל התשובות נכונות.
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
חרוסת
מצה
זרוע
ביצה
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
כל התשובות נכונות.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
מציאת אבידה.
הפתעה.
הטמנה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
כל התשובות נכונות.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
כאילו הוא יצא ממצרים.
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
שאלה 17
שחין היא:
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת הרוגי מלכות.
עשרת הדברות.
עשרת הכוכבים.
עשרת המכות.