חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ט"ו סיוון
ו' ניסן
ט"ו ניסן
ו' סיוון
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
כל התשובות נכונות.
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
אכילת החמץ, בערב פסח.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
מצות, זרוע וביצה.
פסח, מצה ומרור.
בשר, ביצה, מצה וירקות.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
שאלה 8
"פסח" הוא:
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
כל התשובות נכונות.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
חרוסת
ביצה
זרוע
מצה
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
כל התשובות נכונות.
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הפתעה.
הטמנה.
מציאת אבידה.
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
כל התשובות נכונות.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
כאילו הוא יצא ממצרים.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
שאלה 17
שחין היא:
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת המכות.
עשרת הרוגי מלכות.
עשרת הדברות.
עשרת הכוכבים.