חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ט"ו סיוון
ו' ניסן
ט"ו ניסן
ו' סיוון
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
כל התשובות נכונות.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
אכילת החמץ, בערב פסח.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
מצות, זרוע וביצה.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
פסח, מצה ומרור.
בשר, ביצה, מצה וירקות.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
שאלה 8
"פסח" הוא:
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
כל התשובות נכונות.
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
זרוע
מצה
ביצה
חרוסת
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
כל התשובות נכונות.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הטמנה.
הפתעה.
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
מציאת אבידה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
כל התשובות נכונות.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
כאילו הוא יצא ממצרים.
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
שאלה 17
שחין היא:
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת המכות.
עשרת הדברות.
עשרת הכוכבים.
עשרת הרוגי מלכות.