חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ו' סיוון
ט"ו סיוון
ו' ניסן
ט"ו ניסן
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
כל התשובות נכונות.
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
אכילת החמץ, בערב פסח.
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
בשר, ביצה, מצה וירקות.
פסח, מצה ומרור.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
מצות, זרוע וביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
שאלה 8
"פסח" הוא:
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
כל התשובות נכונות.
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
מצה
זרוע
חרוסת
ביצה
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
כל התשובות נכונות.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הטמנה.
הפתעה.
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
מציאת אבידה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
כל התשובות נכונות.
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא יצא ממצרים.
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
שאלה 17
שחין היא:
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת הכוכבים.
עשרת הדברות.
עשרת הרוגי מלכות.
עשרת המכות.