חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ט"ו סיוון
ו' סיוון
ט"ו ניסן
ו' ניסן
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
כל התשובות נכונות.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
אכילת החמץ, בערב פסח.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
בשר, ביצה, מצה וירקות.
פסח, מצה ומרור.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
מצות, זרוע וביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
שאלה 8
"פסח" הוא:
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
כל התשובות נכונות.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
ביצה
זרוע
מצה
חרוסת
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
כל התשובות נכונות.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הטמנה.
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
הפתעה.
מציאת אבידה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
כל התשובות נכונות.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
כאילו הוא יצא ממצרים.
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
שאלה 17
שחין היא:
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת הדברות.
עשרת המכות.
עשרת הרוגי מלכות.
עשרת הכוכבים.