חידון פסח    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
מזל חודש ניסן הוא:
שור – הסמל את העקשנות של ישראל.
טלה – המסמל את קרבן הפסח.
גדי – המסמל את משה שהיה רועה הצאן.
דלי – המסמל את קריעת ים סוף.
שאלה 2
חג פסח חל ב:
ו' ניסן
ט"ו ניסן
ט"ו סיוון
ו' סיוון
שאלה 3
חג הפסח נקרא גם:
חג המצות, מכיוון שאנו אוכלים מצות כל ימי החג המזכירות לנו את "לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים.
כל התשובות נכונות.
חג החירות, מכיוון שבני ישראל יצאו בו מעבדות לחרות.
חג האביב, מכיוון שחג הפסח חל בעונת האביב.
שאלה 4
ביעור חמץ הוא:
מנהג לאסוף את החמץ בערב פסח ולשרוף אותו.
מנהג כיסוי החמץ במהלך החג.
אכילת החמץ, בערב פסח.
מנהג מכירת החמץ בערב פסח לגוי.
שאלה 5
"שבת הגדול" הוא כינוי ל:
לשבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור, ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.
השבת שבה קוראים את "שירת הים".
יום השבת החל במהלך ימי חג הפסח, ובה נזכרים ביציאת מצרים.
השבת שבסוף חג הפסח, בה מתחילים את ספירת העומר.
שאלה 6
בקערת הפסח מניחים:
בשר, ביצה, מצה וירקות.
מצות, זרוע וביצה.
פסח, מצה ומרור.
זרוע, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת, ביצה.
שאלה 7
לזכר מה אוכלים חרוסת?
לזכר קרבן הפסח שהקריבו בבית-המקדש.
לזכר הטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
להזכיר לנו את מרירות חייהם של אבותינו במצרים.
זכר ל"קרבן חגיגה" שהיו מקריבים בזמן בית-המקדש.
שאלה 8
"פסח" הוא:
מהמילה לפסוח – לזכר הפסיחה שפסח ה' על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
כל התשובות נכונות.
החג הראשון מבין שלושת הרגלים, בו עלו בני ישראל לירושלים.
קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב החג הראשון של פסח.
שאלה 9
מה בקערת פסח מסמל את "קרבן החגיגה"?
ביצה
מצה
חרוסת
זרוע
שאלה 10
מהו"אפיקומן"?
כל התשובות נכונות.
חלק ממצה שמחביאים בליל הסדר, לזכר הצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצרים.
המחצית הגדולה של המצה האמצעית בקערת פסח, לאחר שבצעו אותה.
מצה שהילדים נוהגים לגנוב בליל הסדר, ודורשים תמורתה מתנה.
שאלה 11
פירוש המילה "אפיקומן" הוא:
הטמנה.
הפתעה.
הוציאו כלי אכילה, כסימן לסיום האכילה.
מציאת אבידה.
שאלה 12
ההגדה של פסח הינה:
ספר אגדות וסיפורים העוסקים בדמויות מהמקרא.
קובץ מדרשי חז"ל וקטעים מהמקרא, ברכות ומזמורים שנועדו לספר ביציאת מצרים.
ספר תפילה מיוחד לשלושת הרגלים.
חלק מספרי המקרא העוסק ביציאת מצרים.
שאלה 13
מי קבע את נוסח ההגדה, ומתי נקבע ?
בימי רבי סעדיה הגאון, בערך במאה העשירית.
אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ההגדה.
הנוסח הופיע בגמרא בפרק ערבי פסח.
כל התשובות נכונות.
שאלה 14
"מרור" אוכלים על שום מה?
כדי לזכור שהמצרים מררו את חיי אבותינו.
משום שלא הספיק בצקם להחמיץ בשעה שיצאו אבותינו ממצרים.
זכר למנהג של הלל הזקן, שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו.
זכר לטיט שהכינו אבותינו בעת השעבוד במצרים.
שאלה 15
השלם! "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו..."
כאילו הוא עלה לבית המקדש.
כאילו הוא קבל את התורה.
כאילו הוא ראה את קריעת ים סוף.
כאילו הוא יצא ממצרים.
שאלה 16
דְצַ"ךְ עַדַ"שׁ בְּאַחַ"ב הם ראשי תיבות של:
המאכלים המופיעים בקערת פסח.
הסימנים המופיעים בהגדה של פסח.
עשרת המכות שקבלו המצרים במצרים.
שמות חכמינו המופיעים בהגדה של פסח.
שאלה 17
שחין היא:
המכה השלישית מבין עשרת המכות.
המכה האחרונה מבין עשרת המכות.
המכה השישית מבין מעשרת המכות.
המכה הראשונה מבין עשרת המכות.
שאלה 18
מה פירוש הביטוי "כל דכפין יתי ויכול"?
כל מי שרעב יכנס ויאכל.
כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
כל מי שרעב יבוא ויאכל.
כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
שאלה 19
מה התשובה שמשיבים לשאלת הרשע בהגדה ?
" אף אתה הקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים, לי ולא לו.אילו היה שם לא היה נגאל".
" והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מצרים".
"ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".
"ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
שאלה 20
בשיר "אחד מי יודע" המופיע בסוף ההגדה - עשרה הם:
עשרת המכות.
עשרת הדברות.
עשרת הכוכבים.
עשרת הרוגי מלכות.